Data: 25.03.2019 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 285656 osobą
odwiedzającą tę stronę.


Regulamin SU Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich

Podstawa prawna:

I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.
II. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich.

Regulamin zawiera następujące rozdziały:

I. Cele, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego.
II. Rada samorządu uczniowskiego.
III. Wybory do rady samorządu uczniowskiego.
IV. Opiekun samorządu uczniowskiego.
V. Postanowienia końcowe.

ROZDZIAŁ I – Cele, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego

 
Cele samorządu uczniowskiego:

 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
 • Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych zadań szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
 • Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samoobrony i samodyscypliny uczniów.
 

Prawa samorządu uczniowskiego:

            SU może przedstawić Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia jak:

 • Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami.
 • Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania właściwych zainteresowań.
 • Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
 • Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 • Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 • Prawo do wyrażania opinii w przypadku oceny pracy nauczyciela (przy pomocy opiekuna SU, na wniosek dyrekcji szkoły).

Obowiązki samorządu uczniowskiego:
 • Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 • Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
 • Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
 • Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań uczniów.
 • Organizowanie pomocy  koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
 • Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
 • Informowanie uczniów o swojej działalności i zamierzeniach (np. gazetki, plakaty itp.)
 • Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród a także kar.
 • Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi.
 • Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
 • Dbanie o piękno mowy ojczystej.
 • Udzielanie pomocy osobom potrzebującym.
 • Organizowanie ciekawych zajęć edukacyjnych i wychowawczych.
 • Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu SU oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

 

ROZDZIAŁ II – Rada samorządu uczniowskiego.

 

 • Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 • Władzami samorządu uczniowskiego są:

- na szczeblu klas: samorządy klasowe,

- na szczeblu szkoły: rada samorządu uczniowskiego.

 • W skład rady samorządu uczniowskiego wchodzą:

- przewodniczący,

- zastępca przewodniczącego – sekretarz,

- skarbnik,

- członkowie rady samorządu.

 • Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa jeden rok.
 • Członkami rady mogą być uczniowie klas IV-VI.
 • Przedstawiciele rady klas VI mają obowiązek opieki nad członkami samorządu reprezentującymi klasy IV.
 • Prace rady samorządu uczniowskiego koordynuje przewodniczący rady wraz z nauczycielem – opiekunem.
 • Obowiązkiem rady uczniowskiej jest prowadzenie sprawozdawczości w formie protokołów i rozliczeń finansowych.
 • Członka rady uczniowskiej  można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego, statut szkoły lub nie bierze udziału w pracach rady uczniowskiej.
 • Na miejsce odwołanego członka rady uczniowskiej powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w radzie uczniowskiej, lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez radę.
 • Członek rady uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w radzie. Powołuje się nowego członka - patrz punkt wyżej.
 • Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.

 

ROZDZIAŁ III – Wybory do rady samorządu uczniowskiego.

 

 • Wybory do rady samorządu uczniowskiego odbywają się na początku czerwca.
 • Wybory są:

- powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu,

- równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos,

- bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście,

- tajne, tzn. wybór jest anonimowy.

 • Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas IV i V.
 • Wybory zarządza opiekun samorządu w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
 • Kandydatem do rady samorządu może być każdy uczeń, który ma, co najmniej dobre zachowanie oraz spełnia warunki określone w rozdziale I (obowiązki).
 • Kampania wyborcza trwa tydzień, a kandydaci maja prawo umieszczania swoich plakatów wyborczych na korytarzu szkoły.
 • W czasie kampanii wyborczej nie można:

- oczerniać kandydatów,

- niszczyć mienia, plakatów i innych materiałów reklamowych kandydatów.

 • W dniu wyborów do rady samorządu uczniowskiego:

- Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.

- Głosować można tylko na jednego kandydata z danej klasy.

- Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.

- Trzech kandydatów z danej klasy, którzy otrzymali najwięcej głosów zasiadają w radzie samorządu uczniowskiego.

 • We wrześniu odbywa się druga tura wyborów, w której wyłoniony zostaje przewodniczący, zastępca, skarbnik. Uprawnieni da głosowania są tylko przedstawiciele rady samorządu i opiekun samorządu uczniowskiego.

                                                           

ROZDZIAŁ IV – Opiekun samorządu uczniowskiego.

 

 • Opiekuna samorządu uczniowskiego wybiera SU.
 • Opiekun jest doradcą służącym swoją wiedzą, pomocą i doświadczeniem w pracy samorządu uczniowskiego.
 • Kadencja opiekuna trwa jeden rok.

 

ROZDZIAŁ V - Postanowienia końcowe.

 

 • Wszystkie decyzje rady samorządu uczniowskiego podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
 • Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrekcję szkoły.
 • Podstawowe dokumenty takie jak regulamin, plan pracy oraz sprawozdanie z działalności SU znajdują się u dyrekcji szkoły, opiekuna i są dostępne do wglądu wszystkim zainteresowanym.
 • Samorząd Uczniowski prowadzi gazetkę ścienną, na której znajdują się informacje dotyczące jego bieżącej działalności.
 • Samorząd Uczniowski redaguje i wydaje w szkole gazetkę szkolną.
 • Samorząd Uczniowski gromadzi fundusze na działalność Samorządu, którymi dysponuje skarbnik i opiekun. Na fundusze SU składają się dochody ze sprzedaży gazetek szkolnych i organizowanych akcji sprzedaży ciast podczas zebrania z rodzicami.
 • Fundusze przeznaczane są na:

- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności SU,

- nagrody za rozwiązanie konkursów „Rusz głową” z gazetki szkolnej,

- nagrody w konkursach,

- opłaty pocztowe.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie we wrześniu 2006 roku.

 

                                                            Regulamin opracowała mgr Joanna Palińska
                                                                     opiekun samorządu uczniowskiego
                                                         Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich.


© od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa